Just nu pågår test av WordPress uppdatering till 5.8.1
08-723 44 00 08-723 44 00 info@smakassan.se

Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Dina personuppgifter

Vi utgår från Dataskyddsförordningen (GDPR), vars syfte är att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Till gruppen känsliga personuppgifter hör bland annat uppgifter om medlemskap i fackförening, om ras, etnisk ursprung, politiska åsikter och hälsa.

Behandling av personuppgifter kan ske på en mängd olika sätt, till exempel genom att de samlas in, används eller lagras. SMÅA är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Detta innebär att SMÅA måste se till att behandlingen sker på ett korrekt och lagligt sätt.

Därför behandlar vi personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter för att kunna pröva ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning. För sådan behandling gäller särskilda bestämmelser i lagen om arbetslöshetskassor (1997:239), LAK, och lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238), ALF. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera medlemskapet.

Om du påbörjar en ansökan om medlemskap utan att slutföra den behandlar vi dina personuppgifter med intresseavvägning som rättslig grund, när vi vill påminna dig om att slutföra din ansökan. Sådana uppgifter sparas i som längst 60 dagar.

SMÅAs informationsutbyte
För att kunna handlägga ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning behöver SMÅA ha tillgång till uppgifter av olika slag, exempelvis enskildas identitet och adress samt tidigare arbete och lön. Uppgifterna kommer huvudsakligen från dig själv, men vissa uppgifter hämtas in från annat håll.

Grunden för att lämna ut och begära in handlingar och uppgifter finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det stora flertalet bestämmelser om informationsutbyte finns dock i särskilda författningar. Flertalet av dessa bestämmelser ger SMÅA stöd att lämna ut och kräva in sekretessbelagd information.

De personuppgifter som SMÅA hämtar in är exempelvis folkbokföringsuppgifter från Skatteverket, uppgifter om arbetslösa från Arbetsförmedlingen, uppgifter om socialförsäkringar från Försäkringskassan, uppgifter om studerande från Centrala studiestödsnämnden och uppgifter om medlemskap samt arbetslöshetsersättning från andra a-kassor. De flesta av dina personuppgifter som finns hos SMÅA hämtas dock in från dig själv.

Exempel på personuppgifter som lämnas ut är tidsperioder och belopp till andra arbetslöshetskassor, Försäkringskassan, Centrala Studiestödsnämnden samt kontrolluppgifter till Skatteverket. För att kunna betala ut arbetslöshetsersättning lämnar SMÅA även ut uppgifter om identitet och belopp till bank.

Rättelse av felaktigheter
Om du hittar någon uppgift om dig som är felaktig eller ofullständig kan du begära rättelse. Meddela SMÅA vilken uppgift det handlar om och hur du vill att den ska rättas. SMÅA är skyldig att utan dröjsmål ta reda på vad felet beror på och meddela dig vilka åtgärder som gjorts.

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända sig till oss och begära att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering

Du har rätt att vända sig till oss och be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns dock undantag från rätten till radering om behandlingen är ett led i myndighetsutövning. I de allra flesta fall behandlar vi dina personuppgifter som ett led i myndighetsutövning.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Detta kan begäras bland annat om du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket.

Lämna in klagomål till Datainspektionen

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss. Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifter får inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Gallringstid för allmänna handlingar hos oss framgår av Riksarkivets föreskrift RA-MS 2010:70.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Småföretagarnas arbetslöshetskassa
FE 56
930 88 Arjeplog
Tel: 08-723 44 00

Uppdaterat: 25 juni 2020