Just nu pågår test av WordPress uppdatering till 5.8.1
08-723 44 00 08-723 44 00 info@smakassan.se

Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Frågor och svar

Att tidrapportera

Jag får upp en felruta när jag ska signera, vad ska jag göra?

Safari

Om du har en Iphone/Ipad/Mac ihop med webbläsaren Safari kan du endast signera fem gånger i samma session. Det styrs av en säkerhetsåtgärd. Du kan i webbläsaren Safari ha inställningen ”spåra inte mellan webbplatser” som hindrar signering. Du behöver då ta bort den inställningen, se informationen om Cookie Failure nedan.

Chrome

I den senaste säkerhetsuppdateringen i Chrome kan du ha fått en inställning i Cookies som gör att webbläsaren inte tillåter cookies från tredjepart. Du behöver ändra inställningen så att det tillåts av din webbläsare.

Cookie Failure

Om du använder en enhet med operativsystemet IOS version 13.4.1 finns en inställning för integritetsskydd som gör att felet uppstår. Problemet uppstår främst i webbläsaren Safari.

Det enklaste sättet att lösa problemet är att logga ut och logga in igen med webbläsaren Chrome för att signera och skicka in din tidrapport.

Om du vill ändra dina inställningar i Safari behöver du gå in i  Inställningar – Safari – Integritet och säkerhet och där avmarkera ”Spåra inte mellan webbplatser”.

Om du får samma problem i webbläsaren Chrome ska du i Chromes inställningar tillåta cookies från tredje part.

Om du får fortsatta problem efter att du åtgärdat enligt ovan rekommendationer så kan du byta webbläsare till Edge eller Firefox för att kunna skicka in din rapport.

Vad gäller om jag har aktivitetsstöd?

Om du har ett aktivitetsstöd som motsvarar det du kan och vill arbeta kan du inte få någon ersättning från oss under den tiden du har aktivitetsstödet. Du behöver alltså inte fylla i några tidrapporter under den tiden. Om du påbörjar aktiviteten i en vecka med arbetslösa dagar innan, markerar du att det är dag när du inte kan arbeta på tidrapporten för den dagen.

Om du har aktivitetsstöd i en omfattning som är lägre än det du kan och vill arbeta ska du fylla i omfattningen av aktiviteten som en anställning i omfattning i procent på tidrapporten. Kontakta oss alltid innan du påbörjar en aktivitet i lägre omfattning än den tid du kan och vill arbeta per vecka.

Hur ändrar jag en inskickad tidrapport?

Enklaste sättet att ändra en inskickad tidrapport är att göra det via Mina sidor. Klicka på redan insända tidrapporter och ändra tidrapporten.

Ändra papperskassakort
Om du använder dig av kassakort på papper måste du kontakta oss om du behöver ändra ett kassakort som du redan skickat in. Ring oss på 08-723 44 00 så skickar vi ett nytt kort till dig.

Förklaring till ändring av tidrapport
Om den ändring du gör innebär att antalet arbetslösa timmar per vecka blir fler än tidigare måste du meddela oss anledningen till varför du har ändrat tidrapporten. Lämna gärna din förklaring genom att skicka ett meddelande på Mina sidor.

Om ändringen innebär att antalet arbetslösa timmar blir färre än tidigare, kommer vi att kontakta dig. Du kan bli återbetalningsskyldig om du skulle ha fått ersättning som du inte hade rätt till.

Hur fyller jag i sysselsättningsgrad?

När du arbetar deltid med schemalagd arbetstid, oavsett om du har månadslön eller timlön, ska du fylla i omfattning i procent på tidrapporten.

På tidrapporten finns uppgiften för anställning i procent att fylla i, vecka för vecka. Du som har arbetat helt enligt ditt bestämda schema fyller endast i omfattningen i procent på tidrapporten.

Du behöver skicka in anställningsavtal till SMÅA. Det är viktigt att omfattningen och heltidsmåttet för din anställning framgår av avtalet.

Tjänstgöringsfri tid
Du som har en deltidsanställning där viss tid är tjänstgöringsfri fyller endast i omfattningen i procent på tidrapporten.

Om du arbetar mer än schemalagd arbetstid
Om du arbetat mer än din ordinarie sysselsättningsgrad under en vecka, ska du först fylla i omfattningen i procent som vanligt. Sedan fyller du i dina extra arbetade timmar för respektive dag.

Ändrad sysselsättningsgrad mitt i en vecka
Om din sysselsättningsgrad ändras mitt i en vecka ska du ange det totala antalet timmar som du har lön för.

Hur fyller jag i deltidsarbete?

Du som har eller får en anställning på deltid ska fylla i arbete på din tidrapport.

Om du är anställd med en fastställd omfattning per vecka ska du ange den i procent per vecka.

Om du är timanställd fyller du i antal timmar per dag som du arbetat.

Hur rapporterar jag jour och beredskap?

Alla betalda jour- och beredskapstimmar (inklusive sovande jourtid) ska fyllas i som arbete på tidrapporten.

Om du är timanställd vid behov fyller du i arbetade timmar och jour- eller beredskapstimmar dag för dag på tidrapporten.

Om du har en fastställd omfattning för din anställning (till exempel om du är anställd på 50 procent) fyller du i din det i procent om jouren eller beredskapen är en del av din deltidstjänst. Om du har jour eller beredskap som ligger utöver din deltidstjänst fyller du i jouren/beredskapen som arbetade timmar utöver den fastställda omfattningen i procent.

Vad gäller vid konstnärligt arbete med gage?

Om du får gage när du arbetar ska ditt gage räknas om och fyllas i som arbetade timmar på tidrapporten.

Gör så här: dividera ditt bruttogage per vecka med 169 kronor (för arbete utfört from januari 2016). Fyll i de timmar du får fram på tidrapporten. Avrunda till närmsta hel eller halv timme. Minsta antal timmar för ett framträdande, oavsett gagets storlek, är åtta timmar.

Exempel
Du har gjort tre uppträdanden i en vecka och totalt har du fått 3 000 kronor i gage (före skatt). 3 000/169 kronor = 17,75 timmar. Du fyller i 18 timmar arbete på tidrapporten för den veckan.

Om de totalt arbetade timmarna blir fler än 40 på en och samma vecka, fyller du i 40 för den veckan och resterande fyller du i på nästföljande vecka. Som längst fyller du i timmarna under fyra veckor i rad, inkluderat själva arbetsveckan.

Jag arbetar som lärare/cirkelledare, hur fyller jag i rapporten?

Du som arbetar som lärare ska fylla i den tid du har lön för på tidrapporten.

Betalt per lektion
Om du får betalt per lektion, ska dina arbetade lektioner räknas om till 40-timmarsvecka innan de fylls i på tidrapporten. I din lön ingår ersättning för förberedelsetid och den ska därför räknas som arbetade timmar.

Du behöver uppgift från din arbetsgivare om hur undervisningsskyldigheten ser ut för din tjänst. Med undervisningsskyldighet menas hur många lektioner per vecka du skulle ha arbetat om du hade haft en heltidstjänst. När du vet vilken undervisningsskyldighet du har, räknar du ut dina arbetade timmar så här:

Antal arbetade lektioner x 40 / undervisningsskyldigheten = antal arbetade timmar.

(Cirkelledares undervisningsskyldighet är i normalfallet 27 lektioner per vecka vid heltidsanställning. SFI-lärares undervisningsskyldighet är i normalfallet 24 lektioner per vecka vid heltidsanställning)

Om undervisningsmåttet i tjänsten är bestämd till visst antal timmar per år, ska detta tal delas med fyrtio för att du ska få fram tjänstens omfattning per vecka.

Betalt per hel timme
Om du får betalt per hel timme ska du på tidrapporten fylla i det antal timmar som du har lön för.

Månadslön
Om du har månadslön ska du på tidrapporten fylla i den tid som anställningen omfattar i procent och som du har lön för.

Hur ska övertid, mertid eller fyllnadstid rapporteras?

All tid som du arbetar utöver din ordinarie arbetstid ska du fylla i som arbete på tidrapporten.

Om du har en fastställd omfattning (i procent) för din tjänst fyller du först i denna och sedan lägger du till övertids-, mer- eller fyllnadstimmar för aktuella dagar.

Jag är timanställd/behovsanställd, hur fyller jag i tidrapporten?

Du som är behovsanställd fyller i dina arbetade timmar dag för dag, i kolumnen för arbete på kassakorten. Avrunda arbetade minuter till närmaste hel eller halvtimme.

Som arbete räknas även tid som du fått lön för men inte arbetat, till exempel tid med helglön, uppsägningslön eller arbetsintroduktion.

Jag är uppdragstagare, vad gäller för mig?

Inom arbetslöshetsförsäkringen finns en del områden som måste hanteras på ett särskilt sätt. Arbete som uppdragstagare är ett sådant. Om du arbetar som uppdragstagare i någon form vill vi att du kontaktar oss innan du ansöker om ersättning och/eller skickar in tidrapporter. Ring oss på 08- 723 44 00 så hjälper vi dig att reda ut vad som gäller just för dig.

Jag är arbetssökande, hur fyller jag i det?

Om du är helt arbetslös ska du fylla i detta för varje dag i veckan, inklusive lördag och söndag. Det är viktigt att du har fyllt i någonting för varje dag på tidrapporten.

Jag var förhindrad att arbeta, hur rapporterar jag det?

På tidrapporten finns en rad för att fylla i dag när du inte kan arbeta. Du fyller i raden för de dagar du inte kunnat ta arbete.

Hur rapporterar jag kompensationsledighet?

Om du tar ut kompensationsledighet fyller du i din omfattning av din anställning i procent på tidrapporten som vanligt den veckan. Om du inte kan arbeta större delen av den dag, du tar ut kompensationsledighet, fyller du i dag då du inte kan arbeta för den dagen.

Hur fyller jag i semester?

Om du har semester från ett arbete fyller du i detta på raden för semester på tidrapporten.

Ledig från arbetssökande
Om du inte har något arbete men vill vara ledig från arbetssökande ska du fylla dag då du inte kan arbeta på tidrapporten för den/de dagarna.

Deltidsanställning och semester
Om man har en deltidsanställning är semester alltid hel dag eller hel vecka. För den som har deltidsarbete förlagt så att vissa dagar i veckan är tjänstgöringsfria räknas, vid en längre semesterledighet, även tjänstgöringsfria dagar som semesterdagar. Den som normalt får ersättning någon eller några dagar per vecka vid sidan om ett deltidsarbete, har alltså inte rätt till ersättning för veckor när hela veckoarbetstiden tas ut i semester.

Semesterlagen
Semesterlagen är till för att garantera arbetstagaren en behövlig längre ledighet från arbetet för vila och rekreation. Enligt semesterlagen beräknas semesterledighet i hela dagar. På grund av detta anses semester även inom arbetslöshetsförsäkringen alltid avse hel dag, och vid längre ledighet omfatta hela veckor.

Jag har sjuk-/föräldrapenning, vad gäller då?

Du som har varit sjuk eller föräldraledig, med eller utan ersättning från Försäkringskassan, ska fylla i detta på raden för Sjuk/Föräldrapenning på tidrapporten. Här fyller du även i för havandeskapspenning, närståendepenning eller smittbärarpenning.

Välj den ruta som avser rätt omfattning och fyll i dag för dag. I Mina sidor kan du klicka på ikonen eller rubriken för sjuk-/föräldrapenning. Då markeras hela veckan med helt sjuk/hel föräldrapenning.

Har du varit sjuk eller föräldraledig i mindre omfattning än heltid betraktas övrig tid som arbetslös. Du behöver då inte markera i rutan arbetslös.

Observera att omfattningen 1/8 enbart gäller föräldrapenning och inte sjukpenning.

Föräldrapenningdagar på grundnivå/lägstanivå
Föräldrapenningdagar på grundnivå/lägstanivå fylls i som föräldrapenning på tidrapporten.

Om du tar ut en hel dags föräldrapenning på grundnivå/lägstanivå, och arbetar samma dag, behöver du kontakta oss så att vi kan se till att rätt ersättning betalas ut. Det är nämligen inte möjligt att fylla i både en hel dag med föräldrapenning och arbete på samma dag på tidrapporten. Ring oss på 08-723 44 00 så hjälper vi dig.

Jag har börjat studera, hur ska jag fylla i tidrapporten?

När du börjar studera ska du fylla i dag du inte kan arbeta på tidrapporten från och med den dagen du påbörjar dina studier. Vi kommer då att kontakta dig för att reda ut vilken typ av studier det är som du har påbörjat.

Studier på heltid
Om du studerar på heltid har du i normalfallet inte rätt till arbetslöshetsersättning, och du behöver således inte tidrapportera mer till oss. Vi kommer att skicka ett beslut om detta till dig efter att vi utrett dina studier.

Studier på deltid
Om du vill börja studera på deltid och samtidigt få arbetslöshetsersättning måste du ansöka om detta innan du påbörjar några studier. Kontakta oss alltid om du har planer på att börja studera. Den som får ett godkänt beslut om deltidsstudier med arbetslöshetsersättning ska inte fylla i sina studier på tidrapporterna, utan man fyller i så fall i arbetslös precis som vanligt.

Avslutade studier
När du avslutar dina studier anger du det i samband med att du tidrapporterar och sedan fyller du i arbetslös som vanligt.

Medlemsavgift

Hur betalar jag min medlemsavgift?

Medlemsavgiften aviseras en gång i månaden. Du betalar enklast genom att anmäla betalning via autogiro eller med e-faktura, direkt i din internetbank. Du kan också välja att betala avgiften med pappersfaktura.

Hur ändrar jag konto för autogirot?

I första hand rekommenderar vi att du ändrar kontot i portalen Mitt medlemskap. Du kan också logga in i din internetbank och registrera autogiro för det konto du vill. För att söka efter SMÅA, skriv ut hela vårt namn, Småföretagarnas Arbetslöshetskassa.

Jag har bytt bank, vad händer med min e-faktura?

Om du har tjänsten för e-fakturor och vill byta bank, gör så här:

  1. Skriv ned vilka företag du får e-faktura ifrån. Detta ser du i din internetbank.
  2. Om du har obetalda e-fakturor i din nuvarande internetbank, betala dessa eller spara ner dem i din dator/skriv ut dem så att du kan registrera om dem i den nya internetbanken.
  3. Avsluta tjänsten för e-fakturor i din nuvarande internetbank.
  4. Beställ tjänsten för e-fakturor i din nya internetbank och registrera eventuellt de obetalda e-fakturor som du sparat.

Tills dess att du hunnit anmäla e-fakturor i din nya internetbank får du pappersfakturor.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du skulle missa en betalning skickar SMÅA ut två påminnelser. Betalar du inte medlemsavgiften inom det sista betalningsdatumet på den sista påminnelsen anses du tyvärr ha utträtt ur SMÅA. Du är fortfarande skyldig att betala avgiften för de månader du varit medlem och försäkrad.

Vad kostar det att vara medlem i SMÅA?

Månadsavgiften är 159 kronor.

Ersättning

När har jag rätt till inkomstbaserad ersättning?

När du uppfyllt ett arbetsvillkor och varit medlem i a-kassan i tolv månader kan du ha rätt till inkomstbaserad ersättning. Under perioden mars 2020 till och med december 2020 räknas varje medlemsmånad som fyra.

Vi kan dock inte pröva detta under en pågående arbetslöshetsperiod med grundersättning. När du uppfyller medlemsvillkoret, och har ett avbrott i din arbetslöshet på minst en vecka, bör du kontakta oss så att vi kan pröva om du har rätt till en högre ersättning baserad på din inkomst.

Hur får jag ersättningen till mitt bankkonto?
Hur gör man för att söka ersättning?

Det absolut första du ska göra är att anmäla dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen. Tala om att du är medlem i SMÅA. Vi kommer därefter att kontakta dig via brev.

Arbetslös men vill börja studera. Får jag behålla min ersättning?

Som huvudregel finansieras inte studier av arbetslöshetsersättning. Det finns dock möjlighet att studera på deltid och behålla din arbetslöshetsersättning. Huvudvillkoret är att studierna inte hindrar dig att stå till arbetsmarknadens förfogande och söka arbete.

Du måste också vara beredd att avbryta dina studier om du blir erbjuden arbete.

Jag har varit företagare, måste jag söka arbete som anställd?

Ja, grundvillkoret för att få arbetslöshetsersättning är att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och att du står till arbetsmarknadens förfogande. I detta ingår att du aktivt måste söka arbete på hela arbetsmarknaden.

Tänk också på att du måste lämna in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen en gång i månaden. I aktivitetsrapporten redogör du för vilka åtgärder du gjort för att ta dig ur arbetslösheten.

Kan jag deltidsarbeta och få ersättning utöver?

Ja, som anställd finns möjligheten att arbeta deltid och få ersättning från SMÅA. Vi ersätter dig då för den arbetslösa tid som finns kvar upp till heltid (40 timmar per vecka). Det finns dock en begränsningsregel som säger att du endast kan få arbetslöshetsersättning under som mest 60 veckor då du deltidsarbetar.

Endast vid specialfall finns möjligheten att deltidsarbeta som företagare.

Kan jag ha mitt företag kvar och få ersättning från SMÅA?

Ja, det kan du. Så länge det inte vidtas några åtgärder i företaget kan du ha det kvar och få ersättning. Varken du eller någon annan får alltså arbeta i företaget, men du kan ha allting kvar, vilket underlättar om du vill starta upp företaget igen.

Möjligheten att få ersättning och ha företaget kvar kan utnyttjas så ofta som var femte år från att verksamheten återupptas. Men med de tillfälliga reglerna för 2020 kan du ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden.

Hur beräknas ersättningen?

Som huvudregel baseras din ersättning på din senaste taxering alternativt ett genomsnitt av de föregående två årens taxeringar.

Medlemskap

Ska jag byta a-kassa om jag blir anställd?

Nej, det behöver du inte göra. Eftersom SMÅA är en fristående och renodlad a-kassa har du som medlem din inkomst försäkrad vid en eventuell arbetslöshet.

Behöver du facklig hjälp, exempelvis för förhandlingar med arbetsgivare eller vid frågor om exempelvis kollektivavtal, bör du vända dig till fackförbundet inom ditt verksamhetsområde/din bransch. Tänk på att du aldrig ska vara medlem i mer än en a-kassa.

Du försäkrar alltså din inkomst, både som anställd och företagare, hos en och samma a-kassa. Som medlem hos oss har du samma rätt till ersättning om du skulle bli arbetslös, även om du arbetat som anställd, som du skulle haft hos vilken annan a-kassa som helst.

Kan jag ta med mig medlemstiden från min tidigare a-kassa till er?

Absolut. SMÅA hjälper dig att flytta över din medlemstid från tidigare a-kassa. På vår medlemsansökan fyller du i en fullmakt som ger oss möjlighet att för din räkning begära utträde ur din tidigare kassa. På så sätt får du inget glapp i din medlemsperiod.

Erbjuder SMÅA någon juridisk rådgivning?

Enligt lag får vi bara arbeta med arbetslöshetsförsäkringen. Vi kan alltså inte erbjuda någon renodlad juridisk rådgivning.

Jag jobbar i min förälders företag. Kan jag bli medlem?

Ja, du kan absolut bli medlem i SMÅA. Vi försäkrar även familjemedlemmar som arbetar i företaget.

Vilka försäkringar har jag som medlem i SMÅA?

Du omfattas av det skydd vid en arbetslöshet som arbetslöshetsförsäkringen omfattar. Som medlem i SMÅA har du rätt till ersättning om något händer med ditt företag och du drabbas av arbetslöshet. För dig som önskar finns möjlighet att via Försäkring Direkt köpa till en inkomstförsäkring som innebär att du kan försäkra en högre inkomst än taket i a-kassan.

I SMÅAs inkomstförsäkring ingår också ett unikt konkursskydd. Läs mer om försäkringen på www.forsakringdirekt.com/smakassa

Uppdaterat: 8 september 2020